وزن دار کردن مشاهداتWeight Cases

 

مسیر:Data>Weight Cases

هرگاه بخواهیم اعداد یک متغیر را فراوانی خانه­ها
در نظر بگیریم از این دستور استفاده می­نمائیم.

اگر هیچ متغیری را به عنوان متغیر وزنی در نظر
نگرفته باشیم گزینه   Do Not Weight Cases را انتخاب می­نمائیم.

گزینه Weight Cases by را زمانی که متغیری را به عنوان فراونی متغیر وزنی در نظر بگیریم
انتخاب می­نمائیم و متغیر مورد نظر را به قسمت 
Frequency
Variable وارد می­نمائیم.

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید