» ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن :: ۱۳٩٤/٩/٦
» آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل :: ۱۳٩٤/٩/٦
» ورود داده­ها و ویرایش آنها در نرم افزار spss :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
» وزن دار کردن مشاهداتWeight Cases :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» انجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی :: ۱۳٩٢/٤/٩
» تحلیل دو متغیره داده­ها :: ۱۳٩٢/٤/٩
» آموزش نرم افزار آماری spss و تحلیل پایانامه ها :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦