ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٦   کلمات کلیدی: پیرسون ،اسپیرمن ،ضریب همبستگی ،correlation

ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن

استفاده از ضریب همبستگی پیرسون زمانی صورت می گیرد که سطوح سنجش هر دو متغیر مستقل و وابسته، فاصله ای و یا نسبی باشد.

ضریب r پیرسون، شاخص عددی شدت و جهت هر نوع همبستگی خطی Linear Correlation بین دو متغیر است، به نحوی که در همبستگی پیرسون یک رابطه خطی بین دو متغیر مقصود است و باید به کمک نمودار پراکنش تایید شود.

ضریب همبستگی اسپیرمن مترادف ناپارامتریک ضریب همبستگی پیرسون است. زمانی که در صدد بررسی رابطه آماری بین دو متغیر با دادهای رتبه ای باشیم این آزمون مناسبت پیدا می کند. از جمله شرایط این آزمون آن است که دو متغیر می بایست مقوله های زیادی داشته باشند تا رتبه بندی افراد مفهوم پیدا کند.

مسیر: Analyze> Correlate> Bivariate Correlation

مراحل انجام دستور

1)انتخاب متغیرها و انتقال به کادر variable

2)انتخاب آزمون: دو آزمون کندال و اسپیرمن برای متغیرهای رتبه­ای و آزمون پیرسون برای متغیر های فاصله­ای و نسبی است.

در بخش Test of significance از طریق دو گزینه One –tailed و Two- tailed می توان تک دامنه و دو دامنه بودن آزمون همبستگی را مشخص نمود.

با فعال کردن گزینه Flag significant Correlation در خروجی آزمون همراه با سطح معناداری یک درصد(0.01)دوستاره **و برای سطح معناداری  (0.05) یک ستاره* را نمایش می­دهد.

3) با فشردن دکمه Option کادری باز می شود که می توان به محاسبه میانگین­ها پرداخت و مقادیر نامعلوم را نیز بر حسب موارد مختلف تنظیم نمود.

در بخش Statistics  انتخاب گزینه  Means & standard deviations سبب می­شود که برای هریک از متغیرهای منتقل شده به کادر Variables list مقادیر میانگین، انحراف معیار و تعداد داده ها محاسبه شده و در جدول آماره­های توصیفی نشان داده شود.

در بخش Missing Values :

انتخاب گزینهExclude cases Pairwise  سبب می شود که برای هرجفت متغیر، سطرهایی از فایل داده ها را در محاسبات مربوط به همبستگی شرکت دهد که هر دو متغیر آن مقدار گرفته­اند.

Exclude cases listwiseسبب می شود که برای هر جفت متغیر، تنها سطرهایی از فایل داده را در محسابات مربوط به همبستگی شرکت دهد که تمام متغیرهای منتقل شده به کادر Variables از کادرBivariate Correlation مقدار گرفته باشند.


آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٦   کلمات کلیدی: آزمون t ،independent -sample ttest ،زمون t با دو نمونه مستقل ،مقایسه میانگین ها

آزمون T  با دو نمونه مستقل:

با استفاده از این آزمون بررسی می­کنیم که آیا بر اساس داده های به دست آمده از دو نمونه مستقل می توان گفت که میانگین­های دو جامعه برابر هستند.

این آزمون برای مقایسه معناداری میانگین بین دو گروه یا دو نمونه جدا از هم به کار می رود، به نحوی که متغیر مستقل عمدتا اسمی دو وجهی و متغیر وابسته، فاصله­ای و نسبی باشد.

مسیر: Analyze>Compare Means> Independent -Sample T.test

 • مراحل انجام دستور

الف) در این پنجره در کادر test variable  متغیر وابسته را وارد می­نمائیم .

ب) انتقال متغیر مستقل به کادر Grouping variable

ج) دکمه Define groups را انتخاب می کنیم و در کادر ظاهر شده کدهای متغیر مستقل را که قبلا تعریف کرده­ایم را وارد می نمائیم. اگر چنانچه بخواهیم بین یک متغیر فاصله­ای یا نسبی برش ایجاد و آنها را مقایسه کنیم گزینه Cut Point را فعال و عدد دلخواه را انتخاب می­کنیم.

د) دکمه Option: با فعال کردن این دکمه کادری به نمایش در می آید که از طریق گزینهConfidence interval percentages فاصله اطمینان قابل تغییر است. در بخش Missing Value  قادر به تغییر مقادیر نامعلوم هستیم.

 • تفسیرخروجی آزمون دو نمونه مستقل:

در جدول Group Statistics  اطلاعاتی نظیر میانگین،انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین ارائه می­گردد.

در جدول Independent Sample T.test: مقادیر تفاوت میانگین­ها، تفاوت خطای معیار، فواصل اطمینان آمارهt  و مقدار df را در دو حالت، با فر ض برابری واریانس و بدون فرض برابری واریانس نمایش می­دهد.


ورود داده­ها و ویرایش آنها در نرم افزار spss
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٢   کلمات کلیدی: وارد کردن داده ها در spss ،ویرایش داده هادراس پی اس اس ،data view ،چگونگی تعریف اطلاعات پرسشنامه در نرم افزارspss

 

با اجرای  برنامه spss شاهد دو پنجره در صفحه اصلی برنامه خواهیم بود.

1-Data view (نمای داده ها)

2- variable view (نمای متغیر)

 از پنجرهData view جهت وارد کردن داده­ها در ستونهای معرفی شده استفاده می شود. و در
نمای متغیرها(variable view) متغیر ها تعریف می شود.

در هر ردیف از این نما می توانید یک متغیر را تعریف
نمایید. در هر ستون نیز می توانید یک مشخصه از آن متغیر را تعیین کنید.

 در این نما ستوان های زیر و جود دارند:

Name:در این ستون نام متغیر وارد
می­شود که بایستی خصوصیات زیر را دارا باشد:

1-نام نباید شامل کاراکترهای *، ! ،؟ و فاصله باشد

2- نام نباید با نقطه و اعداد شروع شود، شروع نام
باید با حروف و یا علامت@ باشد.

Type:در این ستون نوع متغیر را
مشخص می­کنیم.

Width:در این قسمت پهنای ستون متغیر
را مشخص می­کنیم.

Decimals:در این ستون تعداد ارقام
اعشار را می­توان مشخص کرد.

Label:در این ستون یک بر چسب به نام
متغیر نسبت داده می­شود تا در خروجی مفهوم تر باشد.

Values:در این ستون برای وارد کردن
مقادیر از پیش گزیده برای متغیر کلیک کنید. در پنجره Value labels در قسمت Value یک مقدار عددی و در قسمت Value label یک برچسب را برای مقدار داده
شده تخصیص دهید سپس برروی دکمه Add (که اکنون فعال شده­است) کلیک نمایید.

Missing:در این ستون می توان برای مقادیر
نامعلوم تعریفی را مشخص کرد. با کلیک برروی علامت .... در کنار این ستون و باز شدن
پنجره Missing
Value :در قسمت Discrete
missing value می­توان سه مقدار را
برای داده های مفقود تعریف کرد. همچنین با انتخاب گزینه Range plus one optional
discrete missing value می توانید یک بازه و یک مقدار را به عنوان مقادیر مفقود تعریف
کنید.

Columns:در این ستون می توانید پهنای
ستون متغیر متناظر را در ویرایشگر داده­ها Data view

Align: وسط چین، راست چین یا چپ چین
کردن داده­ها در نمای (Data view)در این ستون معین می شود.

Measuer: در این ستون مشخص می کنیم که
متغیرها از چه نوعی (اسمی،ترتیبی،فاصله­­ای)هستند.


وزن دار کردن مشاهداتWeight Cases
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۳۱   کلمات کلیدی: spss ،weight cases ،وزن دادن به داده ها ،مسیرweight cases

 

مسیر:Data>Weight Cases

هرگاه بخواهیم اعداد یک متغیر را فراوانی خانه­ها
در نظر بگیریم از این دستور استفاده می­نمائیم.

اگر هیچ متغیری را به عنوان متغیر وزنی در نظر
نگرفته باشیم گزینه   Do Not Weight Cases را انتخاب می­نمائیم.

گزینه Weight Cases by را زمانی که متغیری را به عنوان فراونی متغیر وزنی در نظر بگیریم
انتخاب می­نمائیم و متغیر مورد نظر را به قسمت 
Frequency
Variable وارد می­نمائیم.

 

 


انجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٩   کلمات کلیدی: تحلیل پرسشنامه ،شاخص های آماری ،واریانس ،رگرسیون

انجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی

اغلب دانشجویان در انجام پروژه های دانشگاهی خود نیاز به تحلیل ها و محاسبات آماری دارند.

 • مشاوره و انجام محاسبات و تحلیل های آماری بر روی داده های موضوع پروژه یا تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS:
 1.  تهیه شاخص های آماری اعم از واریانس، میانگین، مد، میانه، چارک ها و ...
 2.  تهیه گراف های آماری اعم از نمودار پراکنش، هیستوگرام و ...
 3.  آزمون فرض اعم از آزمون میانگین یک جامعه، دو جامعه و ...
 4.  تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی
 5.    و.....

از جمله خدماتی است که قابل ارائه به متقاضیان و علاقمندان است.

جهت اطلاع از شرایط ارائه خدمات فوق با شماره زیر تماس حاصل فرمائید.

09195181789

مدرس / مشاور: محمدی

سوابق مدرس / مشاور:

کارشناس ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی
مدرس دوره های SPSS و روش تحقیق در

 • دانشگاه صنعت نفت تهران
 • سازمان مطالعات و پژوهش بازرگانی
 • دانشگاه علمی کاربردی
 • مجتمع فنی تهران
 • مدرس انستیتو ایزایران
 • مدرس آکادمی مدیریت سرآمد
 • مدرس ایرانسل
 • شرکت پترو ایمن شریف
 • شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

تلفن تماس: 09195181789


تحلیل دو متغیره داده­ها
ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٩   کلمات کلیدی: تحلیل دو متغیره داده­ها ،تحلیل ،انتخاب آزمون ،جداول متقاطع

تحلیل دو متغیره داده­ها

پایه و اساس این نوع تحلیل ارتباط دادن دو متغیر با یکدیگر و پیدا کردن اثرات آنها بر یکدیگر است.

در تحلیل دو متغیره، از جداول دو بعدی برای طبقه بندی، از نمودارهای پراکندگی و چند ضلعی برای نمایش داده­ها، از آزمونهای همبستگی، مقایسه میانگین­ها و رگرسیون دو متغیره، در بررسی روابط آماری متغیرها استفاده می­شود.

جدول :سطوح سنجش و آزمون آماری

سطح سنجش متغیر ها

آزمون آماری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اسمی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

اسمی

ترتیبی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

اسمی

فاصله ای یا نسبی

تی تست، تحلیل واریانس یک طرفه

ترتیبی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

ترتیبی

ترتیبی

گاما،تائوکندال،دی سامرز،رو اسپیرمن

ترتیبی

فاصله ای یا نسبی

تائوکندال ،رو اسپیرمن تی تست، تحلیل واریانس یک طرفه

فاصله ای یا نسبی

اسمی

خی دو ،فی،وی کرامر،لاندا

فاصله ای یا نسبی

ترتیبی

گاما،تائوکندال،دی سامرز،رو اسپیرمن

فاصله ای یا نسبی

فاصله ای یا نسبی

پیرسون،رگرسیون


آموزش نرم افزار آماری spss و تحلیل پایانامه ها
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٦   کلمات کلیدی: نرم افزار spss ،spss ،تحلیل پایانامه ،آموزش

نرم افزار spss یکی از نرم افزار های آماری است که به وسیله این نرم افزار تحلیل پایانامه ها و سایر گزارشات را می توان انجام داد. که در دوسطح مقدماتی و پیشرفته آموزش داده می شود.برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09195181789 تماس بگیرید.